Svenska
English
 
Krishantering

Hur klarar er organisation av att hantera en krissituation? Vi testar er förmåga och tränar er i att hantera och leda krissituationer. Målsättningen är att träna ledningen och ledarskapet under kriser genom att öva mot en realistisk hotbild och att skapa förutsättningar för organisationen att fortsättningsvis utveckla sin förmåga.


Vi har delat upplägget i två huvudfaser vilka är testfasen respektive träningsfasen.


Under testfasen arbetar vi med att identifiera vad en kris är för organisationen och hur denna hanteras av nuvarande krisledning. Inledningsvis genomförs en analys av nuläget följt av ett antal mindre testövningar som utvärderas. Testfasen avslutas med en skriftlig sammanställning av organisationens styrkor och svagheter i en krissituation samt en kartläggning av träningsbehov för att utveckla styrkor och undanröja svagheter.


Träningsfasen i vår krishantering består av att målinriktat träna mot kartlagda behov samt styrkor och svagheter från testfasen. Utbildningen karaktäriseras av ett stort antal mindre övningsscenarion för att träna ledningsförmågan. Beslutsfattning med bristfälligt underlag och kort om tid som varvas med träning i att tänka strategiskt.
Kommunikation och att kunna hantera media är andra viktiga områden. Uppföljning sker kontinuerligt mot kartlagda styrkor och svagheter. Under träningsfasen genomförs ett projektarbete för att öka tillämpningen av de nya kunskaperna inom egen organisation. Träningsfasen kan avslutas med en kontroll av krisledningsförmågan med en större övning. Denna genomförs då under så realistiska förhållanden som möjligt.


Exempel på träningsområden utöver beslutsfattning:

» Välkomna att utveckla Er krishanteringsförmåga!